|
|

-
, ", , , , , , , ,

30 - 1 30  Avishayart Jerusalem Ketubahs & Jewish art
, , (/ ),
/: 

...
.
/: 

...-
/: 

...shofar barsheshet
shofar barsheshet
/: 

...-
,
/: 

..."",
"" -
/: 

..."
,
/: 

...Traveljohn
/: 

...
/: 

...
/: 

...
/: 

...
" "
/: 

..."
, .
/: 

...
, , 80
/: 

...
10
/: 

...

"
/: 

...
",
/: 

...
!
/:  "

...
40 , , ,
/: 

...' -
' 650,
/:  -

...
/: 

...-
, , , , . .
/: 

..."
/: 

...| | | |
, , , , \
/: 

...
0527151200
> > > / > > > > > > >
, , ,
/: 

...
' , ,, ,, ,, , , , ,
/: 

...-
, . . ,
/:  "

...-
.
/: 

..."
, ,,,
/: 

...| |
/: 

...

1 1 1 
   -
 ''
| | | | | - 03-6242277

some images 2003 www.clipart.com